Biểu mẫu

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Hồ sơ

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

CÔNG TY LUẬT TNHH
...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: … /GGT-DMS ..., ngày ... tháng ... năm ...

PHIẾU YÊU CẦU

THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHÁP LÝ

Họ và tên khách hàng: ...

CMTND/hộ chiếu số: ...

Cấp ngày: ... / .../ .... 

Tại: ...

Địa chỉ thường trú: ...

Chỗ ở hiện nay: ...

Điện thoại: ...

Email: ...

Yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý theo các nội dung sau:

...

...

...

 

Người yêu cầu
(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

... 

.

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý tải về 

.

.

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

.

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, được soạn trên cơ sở các mẫu giấy tờ ban hành theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý ?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011, thì khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng