Biểu mẫu

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011, thì khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng

Hồ sơ

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: ... /2018/BBTLHĐ/... - …

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ hợp đồng số ... /2018/HĐ …/ … - … ngày ... tháng ... năm ...;

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại Trụ sở văn phòng Công ty … (Địa chỉ: …), chúng tôi gồm có:

Bên A:

Công ty …

Địa chỉ: …

Người đại diện theo pháp luật là ông (bà): …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Mã số thuế: …

(Trường hợp Bên A là cá nhân thì ghi nội dung tương tự như Bên B)

Bên B:

Họ và tên: ...

Giấy chứng minh nhân dân số: ... cấp ngày: ... tại: ... 

Địa chỉ thường trú: ...

Chỗ ở hiện nay: ... 

Điện thoại: ...                        

Email: ...

(Trường hợp Bên B là doanh nghiệp thì ghi nội dung tương tự như Bên A)

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng theo nội dung sau:

Điều 1. Bên A đã thực hiện hoàn thành công việc, đảm bảo thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ được quy định tại các Điều ..., Điều ... và Điều ... của hợp đồng số .../2018/HĐ…/…-… ngày ... tháng ... năm ....

Điều 2. Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A như sau:

Giá trị hợp đồng trước thuế: ... đồng;  

Thuế giá trị gia tăng:... đồng;

Tổng giá trị hợp đồng sau thuế: ... đồng;

(Bằng chữ: ...)

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt (hoặc chuyển tiền vào tài khoản của Bên A).

Điều 3. Bên A đồng ý nội dung thanh toán của Bên B theo quy định tại Điều 2 của biên bản này.

Điều 4. Nội dung khác (nếu có) … 

Điều 5. Hai bên thống nhất, đồng ý thanh lý, chấm dứt hợp đồng số .../2018/HĐ …/ …- … ngày ... tháng ... năm ..., kể từ ngày … tháng … năm …., không nêu thêm nội dung nào khác. 

Biên bản được lập thành 02 bản, giao cho bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01  bản có giá trị pháp lý như nhau./.

BÊN B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn B
BÊN A
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Nguyễn Văn A

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng: Tải về

  Văn phòng luật sư ĐMS
Giám đốc
(Đã duyệt)
Luật sư Đỗ Minh Sơn

LIÊN QUAN

Phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý ?

Phiếu thoả thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý, sử dụng cho các vụ việc dân sự, được soạn trên cơ sở các mẫu giấy tờ ban hành theo Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 hướng dẫn quy định của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư do Bộ Tư pháp ban hành.

Mẫu phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý

Luật sư thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hoặc theo phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng và luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng cho cơ quan, tổ chức (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011)